بارگیری
بازگشت به اصلی

Park Hotel (پارك هتل)

Marques De Argentera 11,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Situated opposite Francia station, in Ciutat Vella, in the Born area.

Situated in Ciutat Vella, close to Passeig del Born, 5 minutes walk from Picasso Museum, Textil, Santa María del Mar church and 10 minutes from the beach, Aquarium, Maremagnum and the harbour. Hotel facilities include parking, 24h front desk, bar, lounge, restaurant, breakfast service, room service, Internet and lift/elevator. All rooms are equipped with air conditioning, heating, telephone, safe, TV and mini-bar. Address: Marques de Argentera 1108003 Barcelona, Spain

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید