بارگیری
بازگشت به اصلی

Hafez Hotel Tehran (هافز هتل تهران)

Num.18 Bank Alley South Ferdosi,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Hafez hotel is located in center of Tehran and is close to national museum, abgine, coin and jewellery museum , Golestan palace, big Tehran bazaar and central metro station ./Hafez hotel has 45 rooms . All rooms with private bathroom. Breakfast and Wi-fi are free services in this hotel. Room's price in Hafez hotel is cheap and is a good choice for tourists cause they can easily see the historical and ancient places of Tehran which are all around hotel.//??? ???? ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ?????? ? ?????????? ? ???????? ?? ????? ?? ???? ????? ????? ????? ?? ??????? ????? ? ????? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ??? ????? ? ??????? ? ??????? ? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ? ???? ????? ?? ????./////

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید