بارگیری
بازگشت به اصلی

Tabriz El Goli Pars Hotel (تابریز ال گولی پارس هتل)

Next To El Golu Park Tabriz Iran,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

If you wish to have a memorable holiday with all your near and dear ones, step into the Pars Hotel in Tabriz. One of the most popular Hotels in Tabriz in Iran, at Pars Hotel you can have a great stay with excellent facilities and services on offer all day through.Find this popular hotel just 15 min from the airport and 20 min from the train station.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید