بارگیری
بازگشت به اصلی

Gostaresh Tabriz Hotel (گوستارش تابریز هتل)

Abresana Cross Road,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

This hotel is located in the city center and is really suitable for the ones who travel for business. The hotel has these facilities: internet cafe, coffee shop, restaurant, room service, swimming pool, parking and boarding, taxi service, barber shop, airline offices, satellite systems and multimedia. Hotel rule for children accommodation over seven years costs one extra bed.??? ? ????? ??? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ???? ??????? ? ????? ????? ?? ??? ???? ??????? ?? ? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ?????? ?????. ??? ?? ?? ???? ? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ? ????? ?????? ?? ????? ??????? ??? ???? ? ???? ??????? ?????? ?? ??? ?????? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ?????? ?????? ???? ??? ???. ????? ???? ??? ??? ?? ???? ? ???? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?? ? ?????? ?????? ????? ? ???????? ?????? ????????? ??? ??????? ??? ????? ?... ???? ????? ?????? ???????? ? ????? ?????? ????? ???? ??? ????? ????? ??? ???.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید