بارگیری
بازگشت به اصلی

Apartments Heine (آپارتمنتس هین)

Pazmanitengasse ,8 ,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
General

This charming hotel is set in Vienna. Travellers will enjoy a peaceful and calm stay on the premises, as it counts with a total of 5rooms. Customers will not be bothered during their stay, as this is not a pet-friendly hotel.


قیمت ها
فاصله ها
1/64 کیلومتر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید