بارگیری
بازگشت به اصلی

Academia (آكادمیا)

Pfeilgasse 3A,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

This 2 star hotel is located in the city centre of Vienna and was established in 1967. It is close to the Parliament and the nearest station is Volkstheater U3/U2. The Hotel has a bar and a coffee shop.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید